О Б Я В Л Е Н И Е № 50 и № 51 /10.10. 2018 год.

11/10/2018
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 50 /10.10. 2018 год.
(във връзка с §4 от ДР към ЗУТ, когато заинтересованото лице не е намерено на посочения адрес)
 
      
До
З.Ю.С. 
С. ЦАР САМУИЛ
УЛ.”КАЛИАКРА” № 7
 
 
Относно: Издадената Заповед № РД-04-1093/04. 09. 2018год. за одобряване на ПУП-ИПР на Кмета на Община Тутракан .
 
 
            Като заинтересувано лице  в производството по одобряване на проект: Подробен  устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/  в обхват на  УПИ І-583, УПИ ІХ-583 и УПИVІІІ-580, 583 в кв.47 от действащия ЗРП на с.Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990 год. на Общински съвет Тутракан, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ Ви съоб-щаваме, че проекта е одобрен със Заповед № РД-04-1093/ 04.09.2018г. на Кмета на Община Тут-ракан.
 
             Заповедта може да се обжалва при условията и  по реда на Административно-процесуалния кодекс  чрез Община Тутракан до Административен съд - гр. Силистра в 14 -дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица
 
 
 
                                                                             
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
       Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
     Изготвил:   __________________
          /
 
 
 
гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова                                                                                                                                         
                  в Дирекция ”ИООС” /                                                                                  
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 51 / _____. 10. 2018 год.
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.129, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №РД-04-1216/10-10.2018г.на Кмета на Община Тутракан е одобрен проект:
            Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/”, засягащ  поземлен имот с идентификатор 73496. 501.3832  и 73496. 501.3480 (73496. 501.3832) по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София; в кв.56 от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан  и за УПИ ХІІ-1877, 1956, 1957, 3480 и 3584 в кв.56 от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан. 
             С проекта за поземлен имот с идентификатор 73496.501.3832 се отрежда УПИ ІІІ-3832 в кв.56 , като регулационните  линии са  поставят в съответствие  със съществуващите граници на поземленият имот. Лице на новообразуваният УПИ се осигурява чрез ново-проектирана улица,  която преминава през УПИ ХІІ-1877, 1956, 1957, 3480 и 3584 в кв.56 и стига до улица с о.т. 271-23-24 от одобрената улична регулация.  Необходимите гаражи и паркоместа са осигурени в границите на имота.
            Съществуващият УПИ ХІІ, отреден за „Комплексно застрояване”– за жил.бл.”Славян-ка” с идентификатор: 73496. 501.3480.2 , жил.бл. „Истър”с идентификатор: 73496. 501.3480.1, сграда-търговска с идентификатор: 73496.501.3480.3 и сграда с идентификатор:73496. 501. 3480.4 се изменя като се разделя на следните самостоятелни части:
  • обособява нов УПИ ХІІ-3480, като се запазва отреждането:”За Комплексно застрояване”  с площ от 4 745кв.м.;
  • нова улица, която да осигури транспортен достъп до имот с идент. 73496. 501.3832
  • нов УПИ ІV-3850, който е предвиден да се отреди за паркинг
  • за нов УПИ ІІІ-3832 се променя предназначението от:”За друг обществен обект, ком-плекс” и се създава с  предназначение: „За жилищно застрояване  с малка височина (до 10м), означена като (Жм)”.
   
Заповедта може да се обжалва чрез Община Тутракан до Административен съд - гр. Силистра в 14- дневен срок от връчването на съобщението на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ.
                                                 
         
                                                                  
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
       Кмет на Община Тутракан     Изготвил:   __________________
          /гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова                                                                                                                                         
                  в Дирекция ”ИООС” /                                                                                  
ДС/ТД