О Б Я В Л Е Н И Е № 49 / 20 .09.2018г.

25/9/2018

 

 
                                                                                           
О Б Я В Л Е Н И Е
49 / 20 .09.2018г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  уведомяваме всички заинтересовани , чe на  19.09.2018г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за проект :
„Кладенец за поливно водоснабдяване и
 Модулна бензиностанция”
 
Местонахождение:  поземлен имот с идентификатор 70682.10.46,
                                   местност „СЕРКЕТО”,  с.Бреница, общ.Тутракан
 
Визата е издадена на „СЛИВОВИ ГРАДИНИ”ЕООД
                                                                                                      
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните  лица.
                                                                        
 
 
 Кмет на
Община Тутракан :……………...………….
                                      / д-р Д. Стефанов  /