Официална церемония „Първа копка”

17/9/2018
 
 
ПУБЛИКАЦИЯ (СЪОБЩЕНИЕ) ЗА АНОНСИРАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ - „ПЪРВА КОПКА“
 
 
На 26.09.2018 г. от17:30 ч., пред бл. „Възход“ №3 и бл. „Възход“ №4, ж.к. „Възходи“, Община Тутракан, в качеството си на бенефициент, организира официална церемония „първа копка“ във връзка с изпълнението на проект: „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бл. „Възход“ №3 и бл. „Възход“ №4, гр. Тутракан“, финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, процедура  BG16RFOP001-2.001: „Енергийна ефективност   в периферните райони“,  приоритетна ос: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, договор за безвъзмездна финансова помощ№BG16RFOP001-2.001-0051-C01/07.09.2016 г.
Общата стойност на проекта е 866 155,20 лв., от които 736 231,92 лв. (85%) съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 129 923,28 лв. (15%) национално съфинансиране.
Главната цел на проекта е прилагане на мерки, които допринасят за постигане на високо ниво на енергийна ефективност и намаляване на енергийното потребление в многофамилни жилищни сгради бл. „Възход“ №3 и бл. „Възход“ №4.
Настоящето проектно предложение предвижда прилагане на мерки, които допринасят за достигане на по-високо ниво на енергийна ефективност и намаляване на енергийното потребление в горепосочените жилищни сгради, поради високата им енергоемкост. Инвестициите в мерки за енергийна ефективност, освен енергоспестяващ ефект, ще служат като пример за добра практика на местно ниво и ще насърчат прилагането на подобни мерки, финансирани както от националния бюджет, 
Поканени за участие в горепосоченото събитие са представители на общинска администрация Тутракан, сдруженията на собствениците от жилищните блокове „Възход“ №3 и „Възход“ №4,изпълнители по проекта и медии. Съгласно програмата на официалната церемония се предвижда извършване на символична „първа копка“ за стартиране на строителните дейности на обектите, представяне на информация за проекта и дискусии.