О Б Я В Л Е Н И Е № 45 /01.08.2018 год.

1/8/2018
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
45 /01.08.2018 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава, че е изработен проект: Подробен устройствен план /ПУП/–създаване на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496. 501. 3428 от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София; в кв.33 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
            Възложител на проекта е К.И.О.
 
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
Изготвил :
 
Гл.спец.”ГК”: ______________
    /Т. Димитрова, Д-я”ИООС”/
 
 
 
 
 
           
ДС/ТД