О Б Я В Л Е Н И Е № 43 и № 44 /31.07. 2018 год.

1/8/2018
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
43/31.07. 2018 год.
 
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,че е издадена  Заповед № РД-04-1019/27.07.2018г. на Кмета на Община Тутракан с която се разрешава да се изработи проект: Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ на поземлен имот с идентификатор 73496.501.2018 от КККР на гр.Тутракан; кв.82 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
              Възложител на проекта е М.Г.Д. и Л.Г.Д.
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
Гл.спец.”ГК”: ______________
    /Т. Димитрова, Д-я”ИООС”/
 
Т. Димитрова, Д-я”ИООС” /
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 44/31.07. 2018 год.
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект:  Подробен устройствен план /ПУП/ –изменение на План за регулация /ПР/  в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ – „За Бетонов възел БКС” в кв.69 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан (имоти: с идентификатор 73496.501.3816 и  иденти-фикатор 73496.501.3815 по КККР-Тутракан )
            С проекта се предвижда:
            Съществуващият УПИ ІІІ-отреден за „Бетонов възел-БКС” да се раздели, като от него се обособят два нови урегулирани поземлени имоти  - УПИ ХVІІІ-3815 с площ от  1 602 кв.м. и ІІІ-3845 с площ от 7 547 кв.м. Запазва се одобрената улична регулация.
            В резултат на което се получават следните предаваеми места ( от разделянето на УПИ ІІІ и запазване на одобрената улична регулация):
            -29 кв.м.,представляващи част от имот с идентификатор 73496.501.326, кв.69 – улица (ул.Сливница), Общинска собственост, предаващи се към нов УПИ ХVІІІ-3815;
            -252 кв.м.(с проектен идентификатор 73496.501.3846), представляващи част от имот с идентификатор 73496.501.3845,кв.69, Общинска собственост, предаващи се към нов УПИ ХVІІІ-3815;
            - 62 кв.м, представляващи част от имот с идентификатор 73496.501.326, кв.69 – улица(ул.Сливница), Общинска собственост, предаващи се към нов УПИ ІІІ-3845.
      
              Устройствената зона  не се променя.  
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изра-ботеният проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                                                       
 
 
 
                                                                             
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
       Кмет на Община Тутракан  
 
                                                                     
ДС/ТД