О Б Я В Л Е Н И Е № 37 и № 38/ 10.07. 2018 год.

9/7/2018
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   37/ 10.07. 2018 год.
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект:  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхват на поземлен имот с идентификатор 73496. 500. 4108 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София;  и УПИ ХІ-1233 и УПИ ХІІ-1232 в кв.2 от ЗРП на кв.”Рибарска махала” гр.Тутракан, одобрен със Заповед  №114/ 29.04.1991год.
           Проекта е изработен по искане на собственика на имота във връзка с инвестиционните му намерения.
          С ПУП-ИПР  съществуващите УПИ ХІІ-1232 и ХІ-1233 се обединяват в нов УПИ ХХ-4108, границите на който съвпадат с границите на имот 500.4108 от одобрената кадастрална карта.
          Запазва се одобрената улична регулация, а нов УПИ ХХ-4108 става с площ от 205 кв.м..
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изра-ботеният проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                                                        
 
 
 
 
                                                                             
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
       Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
          /
 
 
 
гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова                                                                                                                                         
                  в Дирекция ”ИООС” /                                                                                 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   38 /10.07. 2018 год.
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект:  Подробен устройствен план /ПУП/ –изменение на План за регулация /ПР/  в обхват на  УПИ І-583,УПИ ІХ-583 и УПИVІІІ-580, 583 в кв.47 от действащия ЗРП на с.Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990 год. на Общински съвет Тутракан.
            С проекта се предвижда:
            -страничната регулационна линия между УПИ І-583 и ІХ-583 да се премести успоредно към УПИ ІХ-583 на 3,5м. от съществуващата в него жилищна сграда;
            -страничната регулационна линия между  УПИ ІХ-583и VІІІ-580,583 се променя, като се поставя да съвпадне със съществуващата южна граница на ПИ №583;
            -изменя се УПИ VІІІ-580,583, като се преотрежда от „съсобствен”  в „самостоятелен”, само за имот №580, т.е. VІІІ -580
             Новообразуваните УПИ са с площ :
                                    - УПИ    І -583 = 1416 кв.м.;
                                    - УПИ ІХ-583 =1769 кв.м.;
                                    - УПИ VІІІ-580 =963 кв.м.
          Запазва се одобрената уличната регулация. 
          Запазва се и предназначението на имота: „За жилищно застрояване  с малка височина (до 10м), означена като (Жм)”.
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изра-ботеният проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                                                       
 
 
 
                                                                              
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
       Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
     Изготвил:   __________________
          /
 
 
 
гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова                                                                                                                                         
                  в Дирекция ”ИООС” /                                                                                 
ДС/ТД