ОБЯВЛЕНИЕ №31, №32, №33, №34, №35 и №36

5/7/2018

 

ОБЯВЛЕНИЕ
№31/27.06.2018год.
 
 
На основание чл. 124б, ал. 2от Закона за устройство на територията, Община Тутракан Ви уведомява, че със Заповед №РД-04-861/25.06.2018 г. на Кмета на Община Тутракан на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, се дава разрешение да се възложи изработването на проект:
Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-1233 и XII-1232 в квартал 2 по застроителен и регулационен план на квартал „Рибарска махала”, одобрен със Заповед №114/29.04.1991 г. на Общински съвет – гр. Тутракан (поземлен имот с идентификатор 73496.500.4108 по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр. София и административен адрес: гр. Тутракан, ул. „Райко Даскалов” №25-27).
С проекта не се изменя уличната регулация.  
 
Заинтересованите лица могат в четиринадесет дневен срок от съобщението да се запознаят с изработения проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до Общинската администрация.
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
№32/27.06.2018год. 
 
 
На основание чл. 124б, ал. 2от Закона за устройство на територията, Община Тутракан Ви уведомява, че със Заповед №РД-04-862/25.06.2018 г. на Кмета на Община Тутракан на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, е изработен проект:
Изменение на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) V в квартал 148по плана за регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 г. на Общински съвет – гр. Тутракан (поземлен имот с идентификатор 73496.501.3042 по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр. София и административен адрес: гр. Тутракан, ул. „Средна гора”).
Устройствената зона от разновидност „Предимно производствена” (Пп) се запазва. За парцел Vсе дава отреждане – „за производствени, складови и обществено-обслужващи дейности”.
 
Заинтересованите лица могат в четиринадесет дневен срок от съобщението да се запознаят с изработения проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до Общинската администрация.
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОБЯВЛЕНИЕ
№33/27.06.2018год. 
 
 
На основание чл. 124б, ал. 2от Закона за устройство на територията, Община Тутракан Ви уведомява, че със Заповед №РД-04-863/25.06.2018 г. на Кмета на Община Тутракан на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, е изработен проект:
Подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот с идентификатор 73496.501.982 по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр. София, в квартал 128по плана за регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 г. на Общински съвет – гр. Тутракан. Новосъздаденият урегулиран поземлен имотУПИе I-982, квартал 128.  Възложител на проекта е Ю. Ю. А.
 
Заинтересованите лица могат в четиринадесет дневен срок от съобщението да се запознаят с изработения проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до Общинската администрация.
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
№34/27.06.2018год. 
 
 
На основание чл. 124б, ал. 2от Закона за устройство на територията, Община Тутракан Ви уведомява, че със Заповед №РД-04-864/25.06.2018 г. на Кмета на Община Тутракан на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, е изработен проект:
Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-“Здравен пункт” и XII-„Дом ТКЗС” в квартал 21 по кадастрален и регулационен план на с. Шуменци, одобрен със Заповед №3706/13.08.1950 г.
УПИ IV-“Здравен пункт” и XII-„Дом ТКЗС” в квартал 21 се обединяват в нов УПИ XII като отреждането се запазва – „за обществено обслужване”.
 
Заинтересованите лица могат в четиринадесет дневен срок от съобщението да се запознаят с изработения проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до Общинската администрация.
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
№35/27.06.2018год.
 
 
На основание чл. 124б, ал. 2от Закона за устройство на територията, Община Тутракан Ви уведомява, че със Заповед №РД-04-865/25.06.2018 г. на Кмета на Община Тутракан на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, е изработен проект:
Подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот с идентификатор 73496.500.4103 по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр. София, в квартал 9 по плана за регулация на гр. Тутракан, одобрен със Заповед №270/12.04.1976 г, с административен адрес: гр. Тутракан, ул. „Александър Стамболийски” №21. Новосъздаденият урегулиран поземлен имотУПИе XXI-4103, квартал 9.  Възложител на проекта е С. И. Й.
 
Заинтересованите лица могат в четиринадесет дневен срок от съобщението да се запознаят с изработения проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до Общинската администрация.
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
№36/27.06.2018год. 
 
 
На основание чл. 124б, ал. 2от Закона за устройство на територията, Община Тутракан Ви уведомява, че със Заповед №РД-04-866/25.06.2018 г. на Кмета на Община Тутракан на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, е изработен проект:
Подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот с идентификатор 73496.501.2862 по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр. София, в квартал 47 по плана зауличнарегулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 г. на Общински съвет – Тутракан, с административен адрес: гр. Тутракан, ул. „Камчия” №13. Новосъздаденият урегулиран поземлен имотУПИе XIX-2862, квартал 47.  Възложител на проекта е М. Г. Б.
 
Заинтересованите лица могат в четиринадесет дневен срок от съобщението да се запознаят с изработения проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до Общинската администрация.
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан