О Б Я В Л Е Н И Е № 28 и № 29 /18.06. 2018 год.

19/6/2018
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
28 /18.06. 2018 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,че е издадена  Заповед № РД-04-808/18.06.2018г. на Кмета на Община Тутракан с която се разрешава да се изработи проект: Подробен устройствен план /ПУП/ –изменение на План за регулация /ПР/  в обхват на  УПИ І-583,УПИ ІХ-583 и УПИVІІІ-580, 583 в кв.47 от действащия ЗРП на с.Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990 год. на Общински съвет Тутракан, като се запазва одобрената улична регулация.
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
ДС/ТД 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
29/18.06. 2018 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,че е издадена  Заповед № РД-04-809/18.06.2018г. на Кмета на Община Тутракан с която се разрешава да се изработи проект: Подробен устройствен план /ПУП/ –създаване на План за регулация /ПР/  в обхват на поземлени имоти с идентификатор 73496. 501. 3652 и идентификатор 73496. 501. 2026 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София, в кв.34 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан, като се запазва одобрената уличната регулация.
 
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
Изготвил:                                                                                
 
Гл.спец.”ГК”:______________
                  / Т. Димитрова, Д-я”ИООС” /
 
 
 
 
 
ДС/ТД