О Б Я В Л Е Н И Е № 27 /13. 06. 2018 год.

14/6/2018
 
О Б Я В Л Е Н И Е
27 /13. 06. 2018 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
            Подробен устройствен план /ПУП/ –създаване на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496.501.832от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008 г. на АГКК гр. София, нов УПИ ІІ- 832 в кв.95 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан на с възложител Георги Георгиев Вълков, собственик на имота.
 
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД