О Б Я В Л Е Н И Е № 26/11. 06. 2018г.

11/6/2018
                                                                                           
О Б Я В Л Е Н И Е
26/11. 06. 2018г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията  уведомявамевсички заинтересовани , чeна  02.05.2018г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект :
„Модулна бензиностанция”
 
Местонахождение:  поземлен имот № 020147, местност „Аладжика”,
                                   с.Бреница, общ.Тутракан
 
 
                                                                
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните  лица.
                                                                        
 
 
 Кмет на
Община Тутракан :……………...………….
                                      / д-р Д. Стефанов  /