О Б Я В Л Е Н И Е №23, №24 и №25 /01. 06. 2018 год.

4/6/2018
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
24/01.06. 2018 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,че със Заповед № РД-04-549/ 23.04.2018г. на Кмета на Община Тутракан се разрешава да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ –създа-ване на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496. 501.832от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008 г. на АГКК гр. София, нов УПИ ІІ- 832 в кв.95 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан на Георги Георгиев Вълков, собственик на имота и за негова сметка.
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
О Б Я В Л Е Н И Е
23 /01.06. 2018 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
            Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация  /ПР/ на поземлен имот с иденти-фикатор 73496. 500.4103 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София; в  кв.9от ЗРП Тутракан, одобрен през 1976г. собственост на Стефка Иванова Йорданова, живуща в гр.Тутракан.
 
 
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската адми-нистрация.
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
       
 
 
 
 
 
 
ООС”:______________
  ДС/ТД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
25 /01. 06. 2018 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на поземлен имот с иден-тификатор 73496. 501. 3736 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София; в  кв.55 от План за улична регулация на гр.Тутра-кан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутраканс възложител  Венцислав Кръстев Статев, собственик на имота.
 
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
Изготвил:                                                                               
 
Дирекция”ИООС”:______________
                  /гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова /
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД