Проведена официална церемония "Първа копка"

22/5/2018
 
 
ПРОЕКТ
„Енергийна ефективност в общински административни сгради
- гр. Тутракан”
 
 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0060-C01/15.09.2016г.
Бенефициент: ОБЩИНА ТУТРАКАН
Финансираща програма: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”
Приоритетнаос2„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001„Енергийна ефективност в периферните райони”
Обща стойност на проекта 1 848 894,20 лева :
- 1 520 968,07 лева - съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие;
-    268 406,13 лева - национално съфинансиране
-      59 520,00 лева - собствен принос на Община Тутракан
 
На 18.05.2018г. в 10.30 часа пред сградата на Община Тутракан с адрес ул. „Трансмариска” № 31 се състоя официална церемония „Първа копка” във връзка със стартиране на строително-ремонтните дейности по проекта.
Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност, осигуряване на рентабилност  на публичната инфраструктура и създаване на възможности за по-качествени услуги в публичната сфера.
Строителството включва изпълнение на дейности по внедряване на енергоспестяващи мерки и дейности по осигуряване на достъпна среда.
Сред официалните гости на събитието бяха: д-р Димитър Стефанов - кмет на Община Тутракан; Данаил Николов - председател на Общинския съвет в Тутракан; заместник-кметове; секретарят на Община Тутракан; общински съветници; служители на общинската администрация; представители на фирмата, изпълняваща строителните дейности; представители на фирмата, която ще осъществява строителен надзор; ставрофорен иконом Илия Тонков  - архиерейски наместник на Тутраканска духовна околия; граждани и представители на медии.
Церемонията започна с тържествен водосвет, отслужен от ставрофорен иконом Илия Тонковот храма „Свети Николай“, който благослови начинанието.
Приветствие към присъстващите отправи д-р Димитър Стефанов - Кмет на Община  Тутракан.
По повод символичната първа копка на обекта представителят на фирмата - изпълнител на строително-монтажните дейности разби бутилка вино в сградата на общинска администрация.
По стар български обичайКметът на община Тутракан плисна менче с водаи пожела здраве на хората и успех при реализацията на проекта.
 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg---------------------------------------------------
 
Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия „Енергийна ефективност в общински административни сгради- гр.Тутракан” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0060-C01/15.09.2016г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”