О Б Я В Л Е Н И Е № 22 / 17. 05.2018год.

17/5/2018
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
22 / 17. 05.2018год.
 
 
            Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:   Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за УПИ ІV - „Здравен пункт”  и  ХІІ-„Дом ТКЗС” в кв.21 от Кадастрален и Регулационен план на с. Шуменци, Община Тут-ракан, одобрен със Заповед №3705 и 3706/13.08.1950 год.,  имоти – частна общинска соб-ственост.  Обособен е нов УПИ ХІІ-„За обществено обслужване”, който обединява б.ХІІ и б.ІV в кв.21.
           
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изра-ботеният проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него в/до общинската администрация.
 
 
 
 
                
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД