Официална церемония „Първа копка”

10/5/2018
 
 
ПРОЕКТ
„Енергийна ефективност в общински административни сгради
- гр. Тутракан”
 
 
ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0060-C01/15.09.2016г.
Бенефициент: ОБЩИНА ТУТРАКАН
Финансираща програма: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”
Приоритетнаос2„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001„Енергийна ефективност в периферните райони”
 
 
На  18.05.2018г. от 10.30 часа ще се проведе официална церемония „Първа копка”по проект „Енергийна ефективност в общински административни сгради - гр. Тутракан", финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0060-С01/15.09.2016 г., сключен между Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" и Община Тутракан.
Церемонията ще се състои пред сградата на Община Тутракан на адрес ул. „Трансмариска” № 31.
            В проекта са включени три общински административни сгради: Сградата на Община Тутракан с адрес ул. „Трансмариска” № 31, Административно-делова сграда на ул. „Трансмариска” №7 и Административно-делова сграда на ул. „Крепостта” №47.
Общата стойност на проекта е1 848 894,20 лева, от които 1 789 374,20 лева, представляващи  100% безвъзмездна финансова помощ и 59 520,00 лева собствен принос на Община Тутракан.
Средствата за безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 789 374,20 леваса както следва:
  • 1 520 968,07лева - Съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие;
  • 268 406,13лева - Национално съфинансиране
 
Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност, осигуряване на рентабилност  на публичната инфраструктура и създаване на възможности за по-качествени услуги в публичната сфера.
Строителните дейности включват изпълнение на дейности по осигуряване на достъпна среда и изпълнение на енергоспестяващи мерки.