О Б Я В Л Е Н И Е № 17,№ 18, № 19, № 20 и № 21 /23.05. 2018 год.

4/5/2018
 
О Б Я В Л Е Н И Е
17 /23.05. 2018 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
            Подробен устройствен план /ПУП/ –План за застрояване /ПЗ/ за поземленимот с идентификатор 73496. 501.3042 от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София; в кв. 148 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан по искане и за сметка наЕТ”Вили-95-Вилдан Кючук” гр.Тутракан с управител Вилдан Кючук в качеството си  на собственик наимота.
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с проекта , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администра-ция.
 
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ДС/ТД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
О Б Я В Л Е Н И Е
18/02. 05. 2018 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
            Подробен устройствен план /ПУП/ –създаване  на План за регулация /ПР/ за поземленимот  с идентификатор 73496. 501.982от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София;  в кв. 128 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан по ис-кане и за сметка на Юсеин Юсеин Ахмед, като заинтересувано лице. 
 
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   19/ 04.05. 2018 год.
 
 
 
Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,че със Заповед № РД-04-548/ 03.05.2018г. на Кмета на Община Тутракан се разрешава да се възложи изработване на проект:  Подробен устройствен план /ПУП/ –създава-не на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496. 501.4103 (бивши имоти  73496.500.76 и 73496.500.76 ) от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД –18 – 6/ 04. 02.2008 г. на АГКК гр. София; в  кв.9от ЗРП Тутракан от 1976г. по искане на Стефка Иванова Йорданова, собственик на имота.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
20/04.05. 2018 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,че със Заповед № РД-04-549/ 23.04.2018г. на Кмета на Община Тутракан се разрешава да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на поземлен имот с идентификатор 73496. 501. 3736 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София; в  кв.55 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутраканот Венцислав Кръстев Статев, собственик на имота.
 
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНА                    ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636, е-mail: tutrakan@b-trust.org

 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   21/04.05. 2018 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ съобщава,че със Заповед № РД-04-547/ 03.05.2018г. на Кмета на Община Тутра-кан  се дава разрешение да се  възложи  изработване на проект:  изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ ІV - „Здравен пункт”  и  ХІІ  -„Дом ТКЗС”  в  кв.21 от Кадастрален и Регулационен план на с.Шуменци, Община Тутракан, одобрен със За-повед №3705 и 3706/13.08.1950 год.,  имоти – частна общинска собственост. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
                   
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД