О Б Я В Л Е Н И Е № 15 и № 15 /23.04. 2018 год.

23/4/2018
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   15 /23.04. 2018 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,че със Заповед №РД-04-438/19.04.2018г. на Кмета на Община Тутракан се разрешава да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ –създава-не  на План за регулация /ПР/ за поземленимот  с идентификатор 73496. 501.982от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. Со-фия;  в кв. 128 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан по искане и за сметка на Иван Йорданов Топузов ( Юсеин Юсеин Ахмед.
 
 
 
                                                                                                                                     
                   
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   16/ 23.04. 2018 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията /ЗУТ/ съобщава,че със Заповед №РД-04-439/19.04.2018г. на Кмета на Община Тутра-кан се дава разрешение да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/  – План за  застрояване /ПЗ/ на поземлени имоти №102074 в землището на с.Белица, местност:”Антимовския  блок”, Начин на трайно ползване:”Стопански двор”,  Категория на земята при неполивни условия: ”Трета”, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по искане и за сметка на  ЗК „Изгрев-92” със седалище и адрес на управ-ление с.Белица, общ. Тутракан, представлявана от председателя Петра Д. Пенчева – собственик на имота.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
                   
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД