О Б Я В Л Е Н И Е №11, №12, №13 и №14 /18 . 04. 2018 год.

20/4/2018
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 №11 /18 . 04. 2018 год.
 
 
 
 
 Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 563по Протокол №39 от 29.03. 2018 год., влязло в сила на 16.04.2018 год. се  ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработване на Подробен устройствен план / ПУП / - Парцеларен план  /ПП/на обект:”Външен водо-провод от кл. Раней 1, 2 и 3 до ПС ІІ-ри подем Тутракан” (за елементите на техничес-ката инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия).
Трасето за проектиране на външен водопровод от кладенец  Раней 1, 2 и 3 до ПС ІІ-ри подем Тутракан обхваща поземлени имоти на територията на Община Тутракан, които са : ”Общинска публична собственост”, „Общинска частна собственост”, „Държавна публична собстве-ност”,  „Държавна частна собственост”, „Частна собственост”  и е с обща дължина от около 3,3 километра.
            Възложител на проекта е „Министерството на регионалното развитие и благоустрой-ство (МРРБ)” на Република България.
 
 Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
                                                                                                   
 
                                 
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 №12/18. 04. 2018 год.
 
 
 
 Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 566 по Протокол №39 от 29.03. 2018 год., влязло в сила на 16.04.2018 год. се  ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработване наПодробен устройствен план / ПУП / - Парцеларен план  /ПП/на обект:”Външен водопровод от ПС ІІ-ри подем Тутракан до ВК Тутракан” (за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия).
Трасето за проектиране на външен водопровод от ПС ІІ-ри подем Тутракан до ВК Тутра-канобхваща поземлени имоти на територията на Община Тутракан, които са : ”Общинска пуб-лична собственост”,  „Държавна публична собственост”,  „Частна собственост”  и е с обща дължина от около 0,3 километра.
            Възложител на проекта е „Министерството на регионалното развитие и благоу-стройство (МРРБ)” на Република България.
 
 Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
                                                                                                   
 
                                 
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 №13/18. 04. 2018 год.
 
 
 
 Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 564 по Протокол №39 от 29.03. 2018 год., влязло в сила на 6.04.2018г. се  ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработване на
Подробен устройствен план / ПУП / - Парцеларен план  /ПП/на обект:”Захранващ водопровод 1 от ВК Тутракан  до РШ за вътрешната водопроводна мрежа гр. Тутракан” (за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия).
            Трасето за проектиране на захранващ водопровод 1от ВК Тутракан  до РШ за вътрешната водопроводна мрежа гр. Тутракан,  обхваща поземлени имоти на територията на Община Тутра-кан, които са : ”Общинска публична собственост”, „Общинска частна собственост”, „Държавна публична собственост” и „Частна собственост”  и е с обща дължина от около 3,0 километра.
 
            Възложител на проекта е „Министерството на регионалното развитие и благоу-стройство (МРРБ)” на Република България.
 
 Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
                                                                                                   
 
                                 
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 14/18. 04. 2018 год.
 
 
 
 Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 565 по Протокол №39 от 29.03. 2018 год., влязло в сила на 16.04.2018г. се  ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработване наПодробен устройствен план / ПУП / - Парцеларен план  /ПП/на обект:”Захранващ водопровод 2от ВК Тутракан  до РШ за вътрешната водопроводна мрежа гр. Тутракан” (за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия).
            Трасето за проектиране на захранващ водопровод 2 от ВК Тутракан  до РШ за вътреш-ната водопроводна мрежа гр. Тутракан,  обхваща поземлени имоти на територията на Община Тутракан, които са : ”Общинска публична собственост”, „Общинска частна собственост”, „Държавна публична собственост” и „Частна собственост”  и е с обща дължина от около 3,5 километра.
 
            Възложител на проекта е „Министерството на регионалното развитие и благоу-стройство (МРРБ)” на Република България.
 
 Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
                                                                                                   
 
                                 
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
                                             
 
 
 
 
ДС/ТД