О Б Я В Л Е Н И Е № 10 /12.04. 2018 год.

12/4/2018
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№  10  /12.04. 2018 год.
 
 
 
            Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
            Подробен устройствен план /ПУП/ –създаване  на План за регулация /ПР/ за поземленимот  с идентификатор 73496. 501. 2862от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София;  в кв. 47 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан по искане и за сметка нана Мария Георгиева Белберова, заинтересувано лице -  собственик на имота. 
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изра-ботеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
ДС/ТД