О Б Я В Л Е Н И Е № 9 / 27.03. 2018 год.

27/3/2018
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 9 / 27.03. 2018 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,че със Заповед № РД-04-227/20.02.2018г. на Кмета на Община Тутракан се разрешава да се възложи изработване на проект:  Подробен устройствен план /ПУП/ –създава-не  на План за регулация /ПР/  за поземлен имот  сидентификатор 73496. 501.2862от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София;  в  кв. 47 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан по искане и за сметка на Мария Георгиева Белберова, заинтересувано лице -  собственик на имота. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД