О Б Я В Л Е Н И Е № 7 и № 8 / 13.03. 2018 год.

13/3/2018
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
7  / 13.03. 2018 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект: Подро-
бен устройствен план /ПУП/–създаване  на План за регулация /ПР/ за поземлен имот  с идентификатор 73496. 501.2991от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София;  в кв. 62 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан по искане и за сметка наПетко Славов Петков и Валентин Славов Петков, собственици на  имота и  заинтересува-ни лица. 
 
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
Изготвил:                                                                               
 
Дирекция”ИООС”:______________
                  /гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова /
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
8 /13.03. 2018 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
            Подробен устройствен план /ПУП/–създаване на План за регулация /ПР/ за позем-лен имот  с идентификатор 73496. 501.2991от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София;  в кв. 62 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан по ис-кане и за сметка на Мая Костова Калдарева и Денислав Василев Калдарев, като заинтересу-вани лица и собственици на имота. 
 
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД