О Б Я В Л Е Н И Е № 6 / 26 .02. 2018 год.

26/2/2018
 
О Б Я В Л Е Н И Е
    6  / 26 .02. 2018 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територия-та /ЗУТ/ съобщава,че със Заповед №РД-04-227/20.02.2018г. на Кмета на Община Тутракан се разрешава да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ –създа-ване  на План за регулация /ПР/ за поземленимот  с идентификатор 73496. 501.2923от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София;  в кв. 68 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан по искане и за сметка на Петко Славов Петков и Валентин Славов Петков, като заинтересувани лица -  собственици на имота. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД