О Б Я В Л Е Н И Е № 5 / 22.02. 2018 год.

26/2/2018
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  5  / 22.02. 2018 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/  – изменение на План за регулация /ПР/  за поземлен имот  сидентификатор 73496.501.3046 от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008 г. на АГКК гр. София;  ; УПИ ХVІ-3046 в  кв. 69 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
Възложител на проекта е  ”Кайчо - 67” ЕООД, представлявано от Николай Господинов Маринов,гр.Тутракан, в качеството си на собственик на поземлен имот
 
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
 
 
 
 
                
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД