О Б Я В Л Е Н И Е № 3 и № 4 /____.02. 2018 год.

26/2/2018
 
О Б Я В Л Е Н И Е
    3  /____.02. 2018 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територия-та /ЗУТ/ съобщава,че със Заповед №РД-04-227/20.02.2018г. на Кмета на Община Тутракан се разрешава да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ –създа-ване  на План за регулация /ПР/ за поземленимот  с идентификатор 73496. 501.2991от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. Со-фия;  в кв. 62 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан по искане и за сметка на Мая Костова Калдарева и Денислав Василев Калдарев, като заинтересувани лица -  собственици на имота 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
                   
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
                   
                         
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 4/ ___ . 02. 2018 год.
 
 
 
Община Тутракан  съобщава, че е издадена Заповед № РД – 04 – 228/20.02.2018год. на Кмета на Община Тутракан за допълване на граници на нови поземлени  имоти в кадастрален план на с. Белица,одобрен със Заповед № 1318 / 26.02.1953 год. частна  собственост:
  • Нов имот, чиито трайно материализирани граници съвпадат с проектните регулационни линии (странични и към улицата) предвидени по действащия план , т.е. одобрена дворищна и улична  регула-ция е приложена, което е сформирало сегашните граници на имота. Новообразуваният ПИ е със сигна-тура №  400, собственост на Стоянка Георгиева Маринова с площ от 1 450 кв.м.;
           - Нов имот, който представлява част от бивш имот 400, попадаща в УПИ VІ отреден „За Болни-ца” с площ от 416 кв.м. и нова сигнатура №  464, със стопанин н-ци на Никола Димитров Георгиев – съгласно първото вписване в разписната книга към плана на селото
Новият поземлен имот е със заснета площ от 4 773 кв.м. и  получава номер 463.
Заповедта  може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването и на заинтересувани-те страни по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота. 
 
 
 
 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
ДС/ТД
 

 

Прикачени файлове