О Б Я В Л Е Н И Е №2 /08.02.2018 год.

8/2/2018
О Б Я В Л Е Н И Е
2 /08.02.2018 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване  на План за регулация /ПР/  за поземлен имот с идентификатор 73496.501.3434от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София;  в  кв. 35 от План за улична регулация на гр.Тутра-кан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
Възложител на проекта е  Петър Венков Великов, като носител на ограничено вещно право в имота – собственик на сградите построени с отстъпено право на строеж в общинско дворно място.
 
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД