О Б Я В Л Е Н И Е №68/20.12.2017 год.

21/12/2017
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№68/20.12.2017 год.
 
 
 
Община Тутраканна основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-04-1335/21.12.2017г. на Кмета на Община Тутракансе дава разрешение наЕТ „Вили-95 – Вилдан Кючук”да възложиизработване на проект:                 
 Подробен устройствен план-планза застрояване/ПУП-ПЗ/в обхвата на поземлен имот с идентификатор 73496.501.3042по кадастрална картаи кадастрални регистрина гр.Тутракан, одобренисъс заповед №РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София,парцел V в квартал 148поплан за улична регулация, одобрен с решение №327/02.02.2006г. на Общински съвет Тутракан.
 
 
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан
 
 

Прикачени файлове