О Б Я В Л Е Н И Е № 67 /15 . 12. 2017г.

15/12/2017
 
                                                                                           
О Б Я В Л Е Н И Е
67 /15 . 12. 2017г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  уведомяваме всички заинтересовани , чe на  14.12.2017г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект :
„Склад за стопански инвентар и материали”
 
Местонахождение:  ПИ 73496.104.282 по кадастралната карта на гр.Тутракан.
 
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.„ул.Ана Вентура”№64, м.Стопански двор
 
Визата е издадена на  ЕТ„ЛЕС ИНВЕСТ-ПЕТКО ПЕТКОВ”
                                      гр.Тутракан, ул.„Генерал Скобелев” № 9А  
                                                                
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните  лица.
                                                                        
 
 
 Кмет на
Община Тутракан :……………...………….
                                      / д-р Д. Стефанов  /

Прикачени файлове