О Б Я В Л Е Н И Е № 66 /15 . 12. 2017г.

15/12/2017
                                                                                           
О Б Я В Л Е Н И Е
66 /15 . 12. 2017г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  уведомяваме всички заинтересовани , чe на  14.12.2017г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект :
„Реконструкция и модернизация на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води с производство на биогаз към млекопреработвателното предприятие на „БУЛДЕКС”ООД с пристрояване и надстрояване на сградата, изграждане на допълнителни басейни, газголдер и съоръжения”
 
 
Местонахождение:  ПИ 101019, м. „До селото” в землището на с.Белица с ЕКАТТЕ 03527,
                                   общ.Тутракан
 
Визата е издадена на  „БУЛДЕКС”ООД
                                      гр.Силистра, ул.„Добрич” № 56  
                                                                
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните  лица.
                                                                        
 
 
 Кмет на
Община Тутракан :……………...………….
                                      / д-р Д. Стефанов  /
 
 

Прикачени файлове