О Б Я В Л Е Н И Е № 65/ 12.12. 2017 год.

13/12/2017
 О Б Я В Л Е Н И Е
№ 65/ 12.12. 2017 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за:
Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ VІІІ-432 и Х-432  в кв.48 от Кадастрален и регулационен план на с.Нова Челна, одобрен със Заповед № 44/ 22.02.1991 год. на ОбНС –Тутракан с възложители  Емил Йовчев Раданов и Валентин Йовчев Раданов исобственици на имотите.
Проекта за изменение на  ПУП – ПР е изработен върху одобреният Кадастрален  и регулацио-нен план на с.Нова Черна, Община Тутракан със граници посочени в Заданието изработено на осн. чл.125 от ЗУТ и Предварителен договор, нотариално заверен за прехвърляне на собственост на новообразуваните имоти, като се запази  уличната регулация.
            Устройствената зона  не се променя.  
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да направят писмени възраже-ния, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан