О Б Я В Л Е Н И Е №64/8.12.2017 год.

13/12/2017
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№64/8.12.2017 год.
 
 
 
Община Тутраканна основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №РД-04-1270/8.12.2017г. на Кмета на Община Тутракансе дава разрешение на Николай Веселинов Мирчев и Стефан Илиев Бъчваровда възложатизработване на проект:                 
 Подробен устройствен план-планза регулацияи застрояванеПУП-ПРЗв обхвата на поземлениимотис идентификатори73496.501.2886 и 73496.501.2887 по кадастрална картаи кадастрални регистрина гр.Тутракан, одобренисъс заповед №РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София,в квартал 54поплан за улична регулация, одобрен с Решение №327/02.02.2006г. на Общински съвет Тутракан.
 
 
 
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан

 

Прикачени файлове