О Б Я В Л Е Н И Е № 63/01. 12. 2017г.

1/12/2017
                                                                                           
О Б Я В Л Е Н И Е
63/01. 12. 2017г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  уведомяваме всички заинтересовани , чe на  30.11.2017г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект :
„Жилищна сграда”
 
 
Местонахождение:  квартал 129, УПИ  VІІІ-3826 по плана за улична регулация на гр.Тутракан.
                          Идентификатор на имота  № 73496.501.3826 по кадастрална карта на гр.Тутракан.
 
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.„Яне Сандански” № …..
 
Визата е издадена на  Антон Антонов Александров
                                      гр.Тутракан, ул.„Трепетлика” № 14  
                                                                
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните  лица.
                                                                        
 
 
 Кмет на
Община Тутракан :……………...………….
                                      / д-р Д. Стефанов  /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прикачени файлове