О Б Я В Л Е Н И Е № 62 /30 . 11. 2017г.

1/12/2017
                                                                                           
О Б Я В Л Е Н И Е
62 /30 . 11. 2017г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  уведомяваме всички заинтересовани , чe на  29.11.2017г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект :
„Реконструкция, пристройка и промяна предназначение на
краварник в склад за селскостопанска продукция и инвентар”
 
 
Местонахождение:  имот с №115026 в землището на с.Нова Черна с ЕКАТТЕ 51956,
                   общ.Тутракан, местността „Над орехите”.
 
Визата е издадена на  „ПЕПЕРУНА 20011” ЕООД,
                                      гр.Русе, ул. „Борисово” № 44Б  
                                      Петър Пламенов Ангелов
                                                                
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните  лица.
                                                                        
 
 
 Кмет на
Община Тутракан :……………...………….
                                      / д-р Д. Стефанов  /