О Б Я В Л Е Н И Е № 61/24 . 11. 2017г.

28/11/2017
О Б Я В Л Е Н И Е
61/24 . 11. 2017г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  уведомяваме всички заинтересовани , чe на  23.11.2017г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект :
 
„Реконструкция и промяна предназначение на промишлени
 сгради 1 и 2 в цех за преработка, замразяване, пакетиране и съхранение на плодове и зеленчуци ”
 
 
Местонахождение:  квартал 148, УПИ  V по плана за улична регулация на гр.Тутракан.
                          Идентификатор на имота  № 73496.501.3042 по кадастрална карта на гр.Тутракан.
 
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.„Средна гора” № 13
 
Визата е издадена на  ЕТ „Вили-95-Вилдан Кючук”, гр.Тутракан, ул. „Ропотамо” № 5    
                                      Вилдан Али Кючук
                                                                
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните  лица.
                                                                        
 
 
 Кмет на
Община Тутракан :……………...………….
                                      / д-р Д. Стефанов  /