О Б Я В Л Е Н И Е № 53/ 05. 10. 2017г.

6/10/2017
                                                                                          
О Б Я В Л Е Н И Е
53/ 05. 10. 2017г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  05.10.2017г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект на:
 
„Стопански навес”
 
Местонахождение:  имот № 015014 в землището на с.Старо село с ЕКТТЕ 69078
 
 
Визата е издадена на  Димитричка Симеонова Търпанова   
                                     гр.Тутракан, ул.”Силистра”№ 4
                                                                
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните  лица.
                                                                        
 
 
 Кмет на
Община Тутракан :……………...………….
                                      / д-р Д. Стефанов  /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прикачени файлове