О Б Я В Л Е Н И Е № 48, 49, 50 и 51/27.09. 2017 год.

27/9/2017
О Б Я В Л Е Н И Е
    48/27.09. 2017 год.
 
 
 
 Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-1016/ 26.09.2017г. на Кмета на Община Тутракан  се дава разрешение на  Мустафа Асан Мустафа и Раим Асан Мустафа да възложат  изработване на  проект:
Подробен устройствен план - изменение на План за регулация за урегулиран  поземлен имот VІ-176 в кв.14 от Кадастрален план на с.Преславци, одобрен със Заповед №РД-02-14-1543/14.08.1999г. на МРРБ и Регулационен план, одобрен с Решение №295/ 12.09.2001г. на Общински съвет Тутракан, като собственици на имота.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
                   
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
 
 
                                              
  Изготвил:     __________________
          / гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова                                                                                                                                         
                  в Дирекция ”ИООС” /                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 49/ 27. 09. 2016 год.
 
 
 
Община Тутракан  съобщава, че е издадена Заповед № РД – 04 – 1015 /26. 09.2016 год. на Кмета на Община Тутракан за допълване на заснетите на место, трайно материализирани граници на поземлен имот в кадастрален план на с. Белица,одобрен със Заповед № 1318 / 26.02.1953 год., публична общинска собственост.
 Новият поземлен имот е със заснета площ от 4 773 кв.м. и  получава номер 463.
Заповедта  може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването и на заинтересувани-те страни по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота. 
 
 
 
 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 50/ 27.09. 2017 год.
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
            Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ в обхват само на собственият му поземлен  имот -  имот с идентификатор 73496. 501. 3826 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одоб-рена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София в  кв.129 от План за улична регула-ция, одобрен с Решение №327/ 02.02.2006год.  на Общински съвет Тутракан.  Вътрешните регулацион-ни линии са поставени  в съответствие  със съществуващите  граници (странични и към дъното на имота) на поземленият имот и се запази  уличната регулация.
Устройствената зона  не се променя.  
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
 
                
 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНА                    ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636, е-mail: tutrakan@b-trust.org

 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
51 /27.09. 2017 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за:
Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ ІІ-66 в кв.7 от Кадас-трален и регулационен план на с.Белица, одобрен със Заповед №1318/ 26.02.1953 год. с възложители  Златослав Иванов Златев и Станислав Златев Иванов, исобственици на имота.
Проекта за изменение на  ПУП – ПР е изработен върху одобреният Кадастрален  и регулацио-нен план на с.Белица, Община Тутракан със граници посочени в Заданието изработено на осн. чл.125 от ЗУТ и Предварителен договор, нотариално заверен за прехвърляне на собственост на новообразува-ните имоти, като се запази  уличната регулация.
            Устройствената зона  не се променя.  
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да направят писмени възраже-ния, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД