О Б Я В Л Е Н И Е № 47/ 19. 09.2017год.

20/9/2017
О Б Я В Л Е Н И Е
47/ 19. 09.2017год.
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение  на План за регулация /ПР/ в обхват на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ -”Училище” в кв.18, от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Пожарево, одобрен със Заповед №3917/ 28. 08.1950 г., общинска публична собственост. От съществуващият УПИ ІІ-„За Училище” се обособят два  нови УПИ и се запазва  уличната регулация. За новообразуван УПИ УПИ ІІ се запазва отреждането за  „Училище” , а  УПИ ХVІІІ се отрежда за „обществено обслужване”.
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
 
 
                
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД