О Б Я В Л Е Н И Е № 46 / 18. 09. 2017г.

18/9/2017
                                                                                           
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 46 / 18. 09. 2017г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  15.09.2017г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект на:
 
„Промяна предназначение на два броя сушилни с реконструкция
и пристройки за обслужващи вентилации в птицеферма за 39500 бройлера, пропуск и ограда”
 
Местонахождение:  имот с номер 114016 в землището на с.Нова Черна с ЕКТТЕ 51956,
                                   общ.Тутракан
 
Визата е издадена на  „АГРОКОМ-2000”АД, гр.Силистра    
                                                                
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните  лица.
                                                                        
 
 
 Кмет на
Община Тутракан :……………...………….
                                      / д-р Д. Стефанов  /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прикачени файлове