О Б Я В Л Е Н И Е №40, 41, 42, 43, 44 и 45/12. 09. 2017 год.

12/9/2017
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 №40/12. 09. 2017 год.
 
 
 
 
 Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 453по Протокол №29 от 31. 08. 2017 год.ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработване на: Подробен устройствен план / ПУП / - План за застрояване /ПЗ/за поземлен имот с идентификатор 73496.13, имот  извън строителните граници на населеното място, в местност: Колонисти; с площ: 5001 кв.м; Трайно предназначение на територията:Земеделска; Начин на трайно ползване на имота: Нива  по Кадастрална карта и кадастрален регистър на гр.Тутракан, одобрени със Заповед №РД-18-6/
04.02.2008год. на ИК на АГКК гр.София, като се промени предназначението на земята в разновидност:”Предимно производствена зона”(Пп).
Възложител на проекта е Василка Стефанова Христова.
 
 
Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
                                              
 
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 №41/12. 09. 2017 год.
 
 
 
 
 Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 457по Протокол №29 от 31.08. 2017 год.ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработване наПодробен устройствен план / ПУП / - Парцеларен план  /ПП/ за обект: ”Електропровод от ПИ №73496.32.4 до  ПИ №73496.32.71 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/ 04. 02.
2008 год. на ИК на АГКК гр.София. Възложител на проекта е „Драция” ЕООД -Тутракан.
 
 Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
                                 
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 №42/12. 09. 2017 год.
 
 
 
 
              Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на те-риторията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 459по Протокол №29 от 31.08. 2017 год.ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработване на Подробен устройствен план / ПУП / - План за застрояване /ПЗ/за поземлен имот с идентификатор №73496.32.71, местност: Каракуз от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД—18-06/ 04. 02.2008г. на ИД на АГКК, имот извън границите на урбанизираната територия  за изграждане на тръбен кладенец, съоръжения за електроснабдяване, водоснабдяване, хидромелиорация и селскостопански сгради. Възложител на проекта е собственика на имота: „Драция” ЕООД гр.Тутракан.
 
Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 №43/12. 09. 2017 год.
 
 
 
 
              Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на те-риторията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 458по Протокол №29 от 31.08.2017 год.ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработване на: Подробен устройствен план / ПУП / - План за застрояване /ПЗ/за поземлен имот  №021005 в землището на с.Старо село, Община Тутракан, местност:Лозянска чешма, имот извън границите на урбанизираната територия  за изграждане на тръбен кладенец, съоръжения за електроснабдяване, водоснабдяване, хидромелиорация и селскостопански сгради. Възложител на проекта е „Драция” ЕООД– Тутракан.
 
Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 44 /12.09. 2017 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територия-та /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-974/ 11.09.2017г. на Кмета на Община Тутракан се дава разрешение да се възложи  изработване на проект:  Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ ХV-„За здравен дом” в кв.29 от Кадастрален и регулационен план на с.Белица,одобрен със Заповед №1318/ 26.02.1953год., общинска публична собственост съгласно одоб-реното задание и скицата предложение.
           
 
 
 
 
                                                                                                                                      
                   
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
 
 
                                             
  Изготвил:     ________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 45 /12. 09. 2017 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че със Заповед №РД-04-975/11.09.2017г. на Кмета на Община Тутракан е разрешено да се възложи  изработване на проект:  Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение  на План за регулация /ПР/ в обхват на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ -”Учили-ще” в кв.18, от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Пожарево, одобрен със Заповед №3917/ 28. 08.1950 г., общинска публична собственост.Като от съществуващият УПИ ІІ се обособят два  нови УПИ и се запази  уличната регулация.  Новообразуваните УПИ да приемат съответно номера – нов УПИ ІІ ”Училище” и УПИ ХVІІІ-„За обществено обслужване”.
 
 
 
 
                         
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
                                             
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
__________
          / гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова                                                                                                                                         
                  в Дирекция ”ИООС” /