О Б Я В Л Е Н И Е № 38 и № 39 /07.09. 2017 год.

7/9/2017
 
О Б Я В Л Е Н И Е
    38  /07.09. 2017 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-963/ 05.09.2017г. на Кмета на Община Тутра-кан  се дава разрешение на Златослав Иванов Златев и Станислав Златев Иванов  да възло-жат  изработване на проект: 
    Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхват на собственият им  УПИ ІІ-66 в кв.7 от Кадастрален и регулационен план на с.Белица,одобрен със Заповед №1318/ 26.02.1953год.
 
           
 
 
 
 
                                                                                                                                      
                   
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
О Б Я В Л Е Н И Е
    39  /07.09. 2017 год.
 
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №РД-04-964/ 05.09.2017г. на Кмета на Община Тутракан  се дава разрешение на Антон Антонов Александровда възложи изработване на проект:                  
            Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ в обхват само на собственият му поземлен  имот -  имот с идентификатор 73496. 501. 3826 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одоб-рена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София в  кв.129 от План за улична регула-ция, одобрен с Решение №327/ 02.02.2006год.  на Общински съвет Тутракан.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
                   
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД