О Б Я В Л Е Н И Е №35 /24.08. 2017 год.

24/8/2017
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   35 /24.08. 2017 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №РД-04-928/23.08.2017г. на Кмета на Община Тутракан се дава
разрешение за изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/ засягащ  поземлен имот с идентификатор 73496. 501.3832  и 73496. 501.3480 (73496.501.3832) по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София; в кв.56 от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан  и за УПИ ХІІ-1877, 1956, 1957, 3480 и 3584 в кв.56 от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан на:
-Ирина Костова Благоева, гр.София, в качеството си  на собственик на поземлени имоти с идентификатор 73496. 501.3482 и 73496. 501.3481(73496.501.3832) по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София   и
-Община Тутракан в качеството си на собственик на земята - УПИ ХІІ-1877, 1956, 1957,3480 и 3584 кв.56 от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан, съгласно Акт №206 за частна общинска собственост от 30.11.1997год.
За поземлен имот с идентификатор 73496.501.3832 да се отреди УПИ, като регулацион-ните  линии бъдат  поставени  в съответствие  със съществуващите граници на поземленият имот.  Задължителното лице на новообразуваният УПИ да се предвиди към нова второстепенна улица - (вътрешно квартална / автомобилна алея) , която преминава през УПИ ХІІ-1877, 1956, 1957, 3480 и 3584 в кв.56 и стига до улица с о.т. 271-23-24 от одобрената улична регулация.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
                                             
  Изготвил:     __________________
          / гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова                                                                                                                                         
                  в Дирекция ”ИООС” /                                                                                  
 
 
ДС/ТД