О Б Я В Л Е Н И Е № 34 /09.08. 2017 год.

9/8/2017

О Б Я В Л Е Н И Е

    34  /09.08. 2017 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ съобщава,че със Заповед №РД-04-532/12.05.2017г. на Кмета на Община Тутра-кан  се дава разрешение на Васил Гецов Стефанов  да възложиизработване на проект:       
    Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и План за за-строяване и силуетно оформяне /РУП/ за  поземлен имот с идентификатор 73496. 501. 2969 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София;  в  кв. 61от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/02.  02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
                   
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
 
                                             
  Изготвил:     __________________
          / гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова                                                                                                                                         
                  в Дирекция ”ИООС” /                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД