О Б Я В Л Е Н И Е № 30, 31, 32 / 27. 07 . 2017 год.

28/7/2017
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
30 / 27. 07 . 2017 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/  –изменение  на План за регулация /ПР/  за поземлен имот  сидентификатор 73496. 500. 1361от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София;  в  кв. 43  от ЗРП на гр.Тутракан.
Спроекта :
1. сепрозменят границите на УПИ ІV в кв.43, като вътрешно - регулационни линии  съвпа-дат с имотните граници на ПИ 73496.500.1361 по КККР.
2. уличната регулация се променя само от изток – по отношение на алеята, като нейните граници съвпадат с имотните граници на ПИ 73496.500.1361 и ПИ 73496.500.1363.
Устройствената зона  не се променя.  
 
           
 
Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
 
 
                 …..  .…   ….
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
Изготвил:                                                                               
 
 
Дирекция”ИООС”:______________
                  /гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова /
 
 
 
ДС/ТД 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 №31/27. 07. 2017 год.
 
 
 
Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 446по Протокол №28 от 20.07. 2017 год.ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за  обект: „Реконструкция на съществуващ дъждопреливен канал от отворен тип”.
Трасето на дъждопреливния план минава  по оста на съществуващия канал, премина-ващ през четири поземлени имота:
            - 73496.500.3000 с начин на трайно ползване: ”Гробище (Гробищен парк);
            - 73496.506.675 с начин на трайно ползване: ”Земеделска територия” – полски път;
            -73496.506.11 с начин на трайно ползване: ”Земеделска територия”-друг вид земеделска земя;
            -73496.506.5  с начин на трайно ползване:”Земеделска територия” -  за местен път.
 
 
 
 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
    Кмет на Община Тутракан
 
 
Изготвил:                                                                               
 
 
Дирекция”ИООС”:______________
                  /гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова /
 
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
32 /27. 07 . 2017 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
”Подробен устройствен план /ПУП/  – изменение  на План за регулация /ПР/  за  урегули-рани поземлени имоти /УПИ/ ХІХ- 113 и  ХVІІІ – 107 в кв.13 от действащия ЗРП на с. Нова Черна, одобрен със Заповед №44/ 25.02.1991г. на ОбНС Тутракан с възложител Фанка Йоргова Кулишева, собственик на имотите.
По искане на собственика на имотите  УПИ ХІХ- 113 и  УПИ ХVІІІ – 107 в кв.13 се обе-диняват  в един нов УПИ ХХ-107,113 .
Устройствената зона не се променя.  
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
 
                 …..  .…   ….
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
Изготвил:                                                                               
 
Дирекция”ИООС”:______________
                  /гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова /
 
 
 
 
ДС/ТД