О Б Я В Л Е Н И Е №29/11.07.2017 год.

11/7/2017
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№29/11.07.2017 год.
 
 
На основание чл. 140 от Закона за устройство на територията Ви уведомявам, че на 6.07.2017 г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за:
 
„Проект за преустройство и ремонт на обособена част от сграда за здравни и социални услуги с идентификатор 73496.500.567.2.2 за филиал за спешна медицинска помощ.”
 
 Местонахождение: УПИ XI-„болница”в квартал 2по плана за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с решение №270/12.04.1976 г. на ОНС-Силистра;
 имот с идентификатор 73496.500.567по КК и КР на гр. Тутракан, одобрени със Заповед №РД-18-6/2008 г. на ИД на АГКК гр. София;
с административен адрес: гр. Тутракан, „Трансмариска” №101;
 
Визата е издадена на Министерство на здравеопазването съгласно договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване №77, том V, рег. 1267 от 28.06.2017 г. на службата по вписвания – гр. Тутракан.
 
Настоящата виза подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл. 215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в четиринадесет дневен срок от съобщаването ѝ на заинтересуваните лица.
 
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прикачени файлове