О Б Я В Л Е Н И Е № 26 / 03.07. 2017 год.

4/7/2017
О Б Я В Л Е Н И Е
 26 / 03.07. 2017 год.
 
           
            Община Тутракан, област Силистра съобщава, че  е изработен проект за: Подробен устройствен план /ПУП/–  План за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот № 001547 в землището на с.Нова Черна, местност:”Геройски пост”,начин на трайно ползване:”Др.сел. ст. тер.”общ. Тутракан , поземлен имот извън границите на урбанизираната  тертория с възложител „БОИЛЛ”ЕООД с управител Боян Радев Банов. 
            С проекта е определена ограничителна  линия на застрояване, която отстои на 3,00 л.
м. от границите с имоти с №001544, ”Пасище,мера” на Община Тутракан;  №001545, Полски път на Община Тутракан;  050244, Произв.терен на БОИЛ ЕООД и на 5 л.м. от имот №050242, Др. лека пром. На ЕТ”Феникс-Цветан Филев”.
            Променя се  устройствената зона от: ”Друг селскостопански терен”  в: ”Предимно производствена”/Пп/.
            В границите на имота ще се изгражда обект:”Склад за селскостопанска продукция и инвентар и навес”
            Приложени са:
                  -  копие от препис-извлечение от решение №КЗЗ-07/06.04.2017г.,т.35 на Комисия за земеделски земи;
                  - копие от писмо с изх.№2329/20.07.2016г. на Регионална инспекция по околна среда и водите-Русе.
 
На основание чл.128, ал.5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/  Заинтересу-ваните лица могат в 14 - дневен срок от съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация .
 
 
 
 
                 …..  .…   ….
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
ДС/ТД