О Б Я В Л Е Н И Е №27 /04 .07. 2017 год.

4/7/2017
О Б Я В Л Е Н И Е
   №27  /04 .07. 2017 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територия-та /ЗУТ/ обявява, че със Заповед № РД-04-789/ 30.06.2017 год. на Кмета на Община Тутракан  е разрешено наРосен Михайлов Георгиев и Десислава Иванова Маринова –Георгиева, собствници на имат с идентификтор 73496.500.1361 да  възложат    изработване на проект  Подробен устройствен план /ПУП/  –изменение  на План за регулация /ПР/  за поземлен имот  сидентифи-катор 73496. 500. 1361от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София;  в  кв. 43  от ЗРП на гр.Тутракан.
 
 
 
 
 
 
                 
  ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА
 Кмет на Община Тутракан съгл.
 Заповед №РД-04-790/30.06.2017г.
 
 
 
 
Изготвил:     
 
Гл.спец.”ГК” в Дирекция”ИООС”:   _____________
                                                        /  Т. Димитрова /                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 ДС/ТД