О Б Я В Л Е Н И Е № 25/ 26. 06. 2017г.

26/6/2017
                                                                                          
О Б Я В Л Е Н И Е
25/ 26. 06. 2017г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  21.06.2017г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект на:
 
„Жилищна сграда, гаражи и плътна ограда”
 
Местонахождение: УПИ ХІІІ- 287, квартал 27 по плана на село Пожарево
 
Визата е издадена на  Анелия Тодорова Арабаджиева Брайтман
                                     ул.„Грьонбювенген” №366-0, 23172гр.Андерсльов, Швеция
                                                                     
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните  лица.
                                                                        
 
 
 Кмет на
Община Тутракан :……………...………….
                                      / д-р Д. Стефанов  /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прикачени файлове