О Б Я В Л Е Н И Е № 24 /26.06. 2017 год.

26/6/2017
О Б Я В Л Е Н И Е
   №  24  /26.06. 2017 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че със Заповед №РД-04-734/23.06.2017г. на Кмета на Община Тутракан е разрешено на Фанка Йоргова Кулишева да  възложат   изработване на проект:  :”Подро-бен устройствен план /ПУП/  –изменение  на План за регулация /ПР/  за  урегулирани поземлени ивоти /УПИ/ ХІХ- 113 и  ХVІІІ – 107в кв.13 от действащия ЗРП на с. Нова Черна, одобрен със Заповед №44/ 25.02.1991г. на ОбНС Тутракан
 
 
    
                                                                                                                                       
                    .   .   .   .    .    .   .  
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан  
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД