О Б Я В Л Е Н И Е № 23 / 21. 06. 2017 год.

21/6/2017
О Б Я В Л Е Н И Е
 23 / 21. 06. 2017 год.
 
 
            Община Тутракан на осн.чл.128, ал.3 от ЗУТ , съобщава че е изработен проект:Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на План за регулация /ПР/  за  поземлен имот с идентификатор 73496. 501. 677 от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София;  в  кв. 137 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутра-кан.
            С  проекта за ПУП – създаване  на ПР,  вътрешните регулационни линии са пос-тавени  в съответствие  със съществуващите кадастрални граници (странични и към дъното на имота) на поземленият имот и се запазва  уличната регулация.            Новообразуван е УПИ ІІ-677 е с площ 925 кв.м.
            Устройствената зона  не се променя.  
 
            Проектът може да се разгледа в ст.№13 на общинската администрация.
 
На основание чл.128, ал.5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/  Заинте-ресуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската админи-страция .
 
 
 
                 …..  .…   ….
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
  Изготвил:     __________________
          / гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова                                                                                                                                         
                  в Дирекция ”ИООС” /                                                                                 
 
 
 
 
ДС/ТД