З А П О В Е Д №РД-04-606/05.06.2017г.

8/6/2017
З  А  П  О  В  Е  Д
№РД-04-606/05.06.2017г.
гр. Тутракан
 
       На основание чл.44ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от ЗОС,  чл.55 ал.1т.2 и  чл.56 ал.1ал.2 ал.3 във връзка с чл.20 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  в изпълнение наРешение № 347 по Протокол №22 от 23.02.2017год. на ОбС-Тутракан.
 
І. Н А Р Е Ж Д А М :
 
     1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.3451.1.20  с площ 31,240 кв. м, по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София, с последно изменение със Заповед № КД-14-19-380/14.12.2011г. на Началник на СГКК – Силистра, с АОС №970/10.01.2012год. за поправка на акт №944/10.01.2012г.,  с предназначение за търговски обект,  находящ се в гр. Тутракан на партерния етаж на жилищен блок с идентификатор № 73496.501.3451.1,  разположен в имот с идентификатор №73496.501.3451  по КК и КР на гр. Тутракан, ул. Росица №6, бл. Росица №3 в кв.34, за срок от 5/пет/ години.
         1.1 Начална тръжна месечна  цена – в размер на 106,15 лв. /сто и шест лева и 15 стотинки/ без ДДС. В наемната цена не са включени разходите за вода и електрическа енергия.
          1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга наемна цена в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2. Специални условия: няма.
     3. Търгът да се проведе на 04.07.2017год. от 9,00ч.  в заседателната зала на Община Тутракан.
4. Размер на депозита за участие в търга: 60,00лв. /шестдесет лева/, внесенипо банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 09.06.2017г. до 15,00часа на 30.06.2017г., без да се дължат лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.   
5. Размер на стъпка при наддаване : 10,60лв. / десет лева и  60 стотинки/.
6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обектите след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия:
          7.1 Тръжните книжа се предоставят в Дирекция ˮОбщинска собственост и стопански дейностиˮ  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 09.06.2017г. до 15.00ч. на 30.06.2017г.;
         7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
         7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- заверено от кандидата копие от ЕИК;
-  декларация за липса на задължения към община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
- квитанции за закупени тръжни книжа и за внесен депозит.
         7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
 - декларация за липса на задължения към община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
- квитанции за закупени тръжни книжа и за внесен депозит.
        7.3 Не се допускат до участие в търга, кандидати, които:
- не са подали тръжните документи  в срока по заповедта;
- тръжните документи са подадени в прозрачен и/или незапечатан плик;
- в тръжните документи, не съдържат квитанции за закупени тръжни книжа и внесен депозит;
- тръжните документи не  съдържат, който и да е от документите посочени в заявлението за участие в търга.
-  имат задължения към община Тутракан;
- ЮЛ, които са в открито производство по несъстоятелност и /или ликвидация
    8. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16.00ч. на 30.06.2017г. в ОЦУИГ в запечатан непрозрачен плик с описание предмета на търга и данните на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
         1. Тръжна документация по всяка обособена позиция, както следва:
·         Заповед за провеждане на търга;
·         Копие на скица/ схема на имота;
·         Копие на Акт за общинска собственост;
·         Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 отНРПУРОИ;
·         Проекто-договор;
·         Образец на заявлението за участие в търга.
·         Декларация за липса на задължения
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3.Краен срок за приемане на тръжни документи за участие - 16.00ч. на 30.06.2017г., ОЦУИГ на Община Тутракан.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 11.07.2017г., от 09,00ч. в заседателната зала на общината. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция ˮОбщинска собственост и стопански дейностиˮ, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 05.07.2017г. до 15.00ч. на 10.07.2017г.Депозитът за участие в повторния търг, определен в т.І.4 се внася в срок от 05.07.2017г. до 15,00ч. на 10.07.2017г. Краен срок за подаване на тръжните документи за участие в повторен търг- 16.00ч. на деня предхождащ търга в ОЦУИГ на Община Тутракан.
 
 
Д-Р Димитър Стефанов п/п
Кмет на Община Тутракан
 

Прикачени файлове