О Б Я В Л Е Н И Е № 12, 13, 14 / 05. 04. 2017 год.

7/4/2017
О Б Я В Л Е Н И Е
 12 / 05. 04. 2017 год.
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:               „Подробен устройствен план /ПУП/  – План за  застрояване /ПЗ/  за поземлен имот №020168, обединяващ поземлени имоти  №020147, №020164, №020165 и №020166 в земли-щето на с.Бреница, местност: Аланджика, с Начин на трайно ползване: Овцеферма, собстве-ност на  Стефка Атанасова Добрева”.
            С проекта се въвеждат ограничителни линии на застрояване на 3 м. от границите на имота. Запазва се наличния сграден фонд.
            Променя се предназначението на имота, като се определя  режим на застрояване за зона: Пч/ чисто производствена зона/.
            Предвижда се изграждане  на дестилерия за преработка на  етерично - маслени кул-тури.
 
Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общин-ската администрация.
 
 
 
                 …..  .…   ….
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
  Изготвил:     __________________
          / гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова                                                                                                                                         
                  в Дирекция ”ИООС” /                                                                                 
 
 
 
 
ДС/ТД 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 14  / 07. 04 . 2017 год.
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
„Подробен устройствен план /ПУП/  –изменение на План за регулация /ПР/  в обхват  на поземлен имот №287 в кв.27 с .Пожарево, общ.Тутракан” .
 Спроекта сезасягат  проектните линии на  урегулирани поземлени имоти  ХІІІ-287, ХІІ-287, ХІ-284 и ХІV-284 в кв.27от  действащия регулационен план на на с.Пожарево, одоб-рен със Заповед №3917/ 28.08.1950г.
За поземлен имот № 287 се отрежда  нов УПИ ХІІ - 287, кв.27 по плана за регулация на с.По-жарево, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с  имотните граници на ПИ №287, а уличната регулация се запазва непроменена.
 
            Устройствената зона  не се променя.  
 
Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общин-ската администрация.
 
 
 
                 …..  .…   ….
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
  Изготвил:     __________________
          / гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова                                                                                                                                         
                  в Дирекция ”ИООС” /                                                                                  
 
 
 
 
ДС/ТД 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 №13/06. 04. 2017 год.
 
 
 
              Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на те-риторията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 357по Протокол №23 от 30.03. 2017 год.ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за  подобект: „Отводнителни, укрепителни и дренажни ребракъм обект:”Изготвяне на Идеен проект за градска пречиствателна станция за отпадни води /ГПСОВ/ гр.Тутракан и  работни проекти за линейната инфраструктура”  елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия.
Дренажните ребра ще преминат през ПИ 506.6 (НТП-за местен път, общинска публична собственост)  и ПИ 506.7 (НТП-друг вид земеделска земя,общинска публична собственостпо Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК  гр. София.
 
 
 
                                                                                                                   . . . . . . . . . . . .
                Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
                 Кмет на Община Тутракан
 
 
 
                                                                                              Изготвил:
                                                                                                              Дирекция”ИООС”:______________
                                                                                                                       /гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова /
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД