Публикация-НЖ

29/3/2017
 
 
ПРОЕКТ „ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ТУТРАКАН”
 
На 01.01.2016 година стартира изпълнението на проект „Независим живот за гражданите на Тутракан”по договор за безвъзмездна финансова помощBG05М9ОР001-2.002-0042-С001, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проектът на стойност 494 451.93 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 19 месеца и се изпълнява в партньорство с организация доставчик на социални услуги „СОНИК СТАРТ” ООД.
Проектът е в отговор на засиленото търсене на услуги в домашна среда и дава достъп на хората с увреждания и тези над 65 години с невъзможност за самообслужване до качествени социални услуги, за социално включване в обществения живот и превенция на настаняването в специализирани институции, както за създаването на нови работни места в сферата на социалната икономика.
Същинското предоставяне на социалните услуги стартира на 26.02.2016 година. Услугите включват дейности за лична помощ, социална подкрепа и социално включване, комунално-битова помощ.
През едногодишния период от услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” са се възползвали 96потребители, почасово в зависимост от специфичните им потребности и индивидуална социална оценка.
Създадени са работни места за преки доставчици на услуги, като през този период е била осигурена работа на общо 58 социални асистенти и домашни помощници.
Във връзка с изпълнението на проекта е създадено и функционира Звено за почасово предоставяне на услуги в домашна среда, което координира отношенията между доставчици и потребители, подпомага дейността на преките доставчици и им оказва техническа и методическа помощ.
За качественото предоставяне на социалните услуги екипът на Звеното (ръководител и технически сътрудник) извършва ежемесечен мониторинг- проверка на място в дома на всеки потребител с цел по-добра координация доставчик на услуги-потребител. Проследява процеса на предоставяне на услугата; изпълнението на дейностите, разработени в индивидуалните планове за всеки потребител; констатиране на възникнали проблеми и предприемане на мерки за тяхното отстраняване.
Резултатите от извършения мониторинг показват добро качество на предоставяните услуги, атмосфера на доверие и взаимно уважение в отношенията доставчик-потребител. Като отзвук за доброто качество на услугите  са многобройните запитвания и подадени заявления от жители на община Тутракан с молба да получават  услуги в домашна среда.
За създаване на подходяща среда и условия за работа Звеното за почасово предоставяне на услуги ползва модерно оборудван офис в сградата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция, където потребителите могат да получат и допълнителни услуги, извън тези финансирани по проект „Независим живот за гражданите на Тутракан”. Със средства по проекта са осигурени необходимите канцеларски материали и работно облекло за всеки от доставчиците на услуги.
За поддържането на добър психологически климат, на взаимоотношения на добронамереност, толерантност и взаимопомощ доставчиците на услуги ежемесечно получават психологическа подкрепа, консултации и  супервизия от специалисти от партниращатаорганизация.Така повишават своите професионални компетентности, подобряват организацията на работното си място, развиват способностите си за съвместна работа.
 
За потребителите на социални услугие осигурена мотивационна или психологическа подкрепа според техните индивидуални потребности. Подкрепата е насочена към възстановяване и поддържане на процеса на тяхната социализация, промяна в ценностите  и личната им мотивация.
Чрез изпълнението на проект „Независим живот за гражданите на Тутракан” се разширява броя на социалните услуги, насочени специално към хората с увреждания и хората над 65 години с невъзможност за самообслужване за задоволяване на потребностите на хората в неравностойно положение и подобряване на качеството им наживот.
 
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ТУТРАКАН”
 
 

Прикачени файлове